Το παρών ιστολόγιο αποτελεί την απαρχή ενός νέου τρόπου ενημέρωσης των συναδέλφων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ελεύθερα σχόλια, απόψεις, αναρτήσεις με σκοπό την ευκολότερη επικοινωνία και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο μας και όχι μόνο.

12 Σεπ 2012

Κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων


Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Στο Ν.4013/2011 προβλέπεται η σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται, μεταξύ άλλων, οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/ 2007 (Α' 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών. (άρθρο 2 του Ν.4013/2011).
Στην παρ.3 του άρθρου 4 του εν λόγω Νόμου, σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής, προβλέπεται ότι «Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεταικράτηση ύψους 0,10%η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης.».
Με το από 07.06.2012 Ενημερωτικό Δελτίο, σας είχαμε ενημερώσει ότι η εν λόγω Αρχή δεν είχε ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία της και ότι θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος, που θα παρέχει οδηγίες για το χρονικό σημείο έναρξης διενέργειας της κράτησης, αλλά και για τα επιμέρους ζητήματα απόδοσής της.
Η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε (υπ’ αριθ. Π1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιος του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων) και αναφέρει τα εξής:
«Προς εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι ενεργοποιήθηκε στο όνομα της Αρχής, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 183/23-7-2012 έγγραφο της, ο αριθ.ΕΤΕ-155540127-55 ειδικός λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας, ώστε να καταθέτουν όλες οι αναθέτουσες αρχές της χώρας τα ως άνω παρακρατούμενα ποσά. Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς που εποπτεύουν.»
Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να διενεργούν και αυτήν την κράτηση, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες, στις δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/2007 (Α' 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών. Λογικά, θα ακολουθήσουν και νέες εγκύκλιοι με διευκρινίσεις επί του θέματος.


Πηγή: dimosnet.gr